Předmanželská smlouva vám může zachránit finance. Proč ji uzavřít?

Předmanželská smlouva vám může zachránit finance. Proč ji uzavřít? 

V České republice každý rok proběhne několik tisíc svateb, z nichž téměř 40 % končí rozvodem, a přesto je předmanželská smlouva brána jako zbytečnost a výmysl z amerických seriálů. Přitom předmanželská smlouva neznamená nedůvěru mezi partnery, ale ochranu před dluhy, krachem a ztrátou vlastního majetku při exekucích. 

Majetek manželů funguje ve třech režimech 

Existují tři režimy, jak může být majetek manželů po svatbě vnímán. Prvním je zákonný majetkový režim neboli společně jmění manželů, který nastává, pokud manželé žádnou smlouvu neuzavřeli. Druhým režimem je režim založený rozhodnutím soudu, který vzniká v důsledku soudního rozhodnutí na návrh některého manželů, existuje-li pro to vážný důvod. Posledním je smluvený režim, který vzniká podpisem předmanželské smlouvy. 

Do společného jmění manželů spadá veškerý majetek, který pár nabude v manželství bez ohledu na to, kdo ho reálně financoval. Patří sem také mzdy a příjmy obou manželů. Naopak společným jměním manželů není majetek, který jeden z manželů získal ještě před uzavřením manželství, náhrady nemajetkové újmy nebo náhrady za poškození, nabytí majetku darem či dědictvím a podobně. 

Před čím vás smlouva ochrání? 

Součástí společného jmění manželů jsou také dluhy, které vznikly během trvání manželství. Výjimkou jsou případy, kdy se dluh týká majetku, který patří výhradně jednomu z manželů a v rozsahu, který přesahuje hodnotu tohoto majetku. A právě před dluhy předmanželská smlouva chrání. Pokud jeden z manželů podniká, může předmanželská smlouva eliminovat dopad případného krachu firmy na celou rodinu. 

V předmanželské smlouvě můžete definovat vaše majetkové poměry v případě rozvodu a značně tak usnadnit celý proces. Můžete si v ní určit, zda při nakládání se společným majetkem budete jednat každý zcela samostatně, nebo zda bude vždy vyžadovaný souhlas obou manželů. Smlouva se zapisuje do evidence listin o manželském majetkovém režimu. 

You may also like...